Minder Grondrisico.nl
 

Duurzaamheid in GWW-projecten staat en valt met goed risicobeheer

Veel opdrachtgevers van GWW-projecten zetten hoog in op duurzaamheid en circulariteit. Logisch, want in projecten met veel grondverzet en baggerwerk vindt de nodige emissie van broeikasgassen plaats. Primaire grondstoffen die nodig zijn voor GWW-projecten worden ook steeds meer als een schaars goed gezien en het over lange afstanden aan- en afvoeren zorgt eveneens voor CO2-emissies.

Onvoldoende risicobeheer kan ertoe leiden dat projecten achteraf een stuk minder duurzaam zijn dan beloofd.

Een gesloten grondbalans, ofwel het in hetzelfde project hoogwaardig toepassen van vrijkomende grond en baggerspecie, is vanuit duurzaamheid en circulariteit ideaal. Om grondbalansen te kunnen sluiten is kennis van de eigenschappen van de vrijkomende materialen onontbeerlijk. Voorkomen moet worden dat te optimistisch wordt gedacht over de milieuhygiënische en civieltechnische kwaliteit van vrijkomende materialen, door onvolledig onderzoek, door een onjuiste interpretatie van uitgevoerd onderzoek, door onvoldoende scheiden van grondstromen bij ontgraven en of onverwachte en ongewenste effecten van tussenopslag etc..

Een gedegen voorbereiding met risicogestuurd onderzoek is dan ook noodzakelijk. Risicogestuurd onderzoek. Maar ook een robuust plan die het toepassen van in de nabijheid vrijgekomen gebiedseigen grond maximaal mogelijk maakt. Juist vrijheid laten, in plaats van vergaand inkaderen (eisen stellen), kan belangrijk zijn voor de robuustheid van een plan. BPKV-criteria op het gebied van risicobeheer kunnen helpen bij de selectie van een opdrachtnemer die capabel is in risicobeheersing en derhalve robuuste grondstromenplannen kan uitwerken en realiseren. Afstemming na voorlopige gunning over het grondstromenplan en grondstromenvisie als middel voor risicobeheersing is wenselijk om beloftes zo concreet mogelijk te maken en deze in het contract vóór definitieve gunning vast te leggen.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers