Afstemming van gunningsbeslissing

Gepubliceerd 14 juni 2021

Logo mindergrondrisico         ARTIKEL

Een goede afstemming tussen opdrachtgever en inschrijver is een belangrijke maatregel om grondgerelateerde risico’s te beheersen. Deze afstemming vindt plaats in de ‘concretiseringsfase’. Voor de gunningsbeslissing dienen zaken op het gebied van risicobeheersing nader te worden afgestemd en voor zover nodig concreet te worden gemaakt.

Afstemming

In de gesprekken toetst opdrachtgever of de aanbieding van een inschrijver, zoals vastgelegd in een plan van aanpak, in voldoende mate voldoet aan de wens van de opdrachtgever. In dit gesprek komt ook het risicodossier aan bod en worden afspraken over risicobeheersing verder concreet gemaakt.

De afstemmingsfase kan ertoe leiden dat de scope van de opdracht wijzigt, omdat inschrijver met concrete voorstellen komt die het plan beter uitvoerbaar maken. Bijvoorbeeld omdat de kosten dalen, planning beter past en/of meer ruimtelijke kwaliteit wordt geboden en/of de risico’s beter beheersbaar worden (bijvoorbeeld door aangepaste allocatie).

Indien opdrachtgever voor de start van de aanbestedingsprocedure van mening is dat deze stap veel gewicht krijgt en kan leiden tot een aanmerkelijke aanpassing van de scope, kan er gekozen worden voor een andere mogelijkheid voor afstemming. Een mogelijkheid is om de overeenkomst te splitsen door eerst een contractuele fase vast te stellen waarin partijen gezamenlijk de grondgerelateerde risico’s onderzoeken en bekijken of een inschrijving voor de realisatie houdbaar is. Indien dit niet het geval is, dient de overeenkomst voor realisatie te worden beëindigd of niet te worden aangegaan.

Aanbestedingswet

De aanbestedingswet stelt wel grenzen aan scopewijzigingen. In artikel 2.163 van de Aanbestedingswet wordt ingegaan op scopewijzigingen. Bijvoorbeeld wijzigingen waartoe opdrachtgever en beoogd opdrachtnemer in de concretiseringsfase zouden kunnen besluiten.