Minder Grondrisico.nl

Aanbesteding

Inlichtingen

Tijdens de aanbesteding van een project worden vragen gesteld die door de aanbesteder dienen te worden beantwoord. Die vragen kunnen betrekking hebben op:

  • Beschikbare data: juistheid, omgaan met eventuele tegenstrijdigheden en relevante kennisleemtes.
  • Verzoek tot ter beschikking stellen en/of verzamelen van ontbrekende informatie door (risicogestuurd) onderzoek.
  • Aanbestedingsprocedure.
  • Aanbestedingsdocumenten.
  • Toelichting op selectie- en gunningscriteria.
  • Aanpassing van risico-allocatie/-verdeling: op de UAV-GC gebaseerd of een in de aanbestedingsleidraad aangekondigde afwijking daarvan.
  • Geformuleerde eisen (vraagspecificatie eisen en proces).

Inschrijvers mogen verzoeken om de beantwoording van specifiek genoemde vragen individueel te ontvangen.

Vragen en antwoorden dienen bij inlichtingen de nodige diepgang te krijgen. Indien gestelde vragen daar niet aan voldoen kan de opdrachtgever daar navraag naar doen. Het status van het document bodemdata met betrekking tot het risicoprofiel van de bodeminformatie dient duidelijk te zijn. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld voor inschrijvers.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers