Minder Grondrisico.nl

Voorbereiding aanbesteding

Laatste check bodemissues

Voor de start van een aanbesteding dient nog naar enkele issues te worden gekeken:

  • Actualisatie van het risicoregister naar aanleiding van alle beschikbare gegevens en inzichten.
  • Laatste check of de vraagspecificatie voor grondissues knelpunten in zich heeft met betrekking tot het toprisico ‘compliance met wet- en regelgeving’ en een afstemming met bevoegd gezag nodig is en/of een aanpassing van de vraagspecificatie.
  • Bepalen of het wenselijk is om vanuit het uitgangspunt van ‘best for project’ een deel van het risico van afwijkende kwaliteit bij opdrachtnemer te alloceren. Uiteraard alleen onder o.a. de voorwaarde dat deze het risico wel kan overzien. [Risicoallocatie] Bijvoorbeeld om hem te prikkelen om een ontwerp te maken waarin afwijkende kwaliteit minder vergaande gevolgen heeft. [Allocatie van risico’s op basis van een grondbalans]
  • Het aanpassen van de vraagspecificatie zodat de opdrachtnemer meer mogelijkheden heeft om risico’s te beheersen. Door ‘ruimte’ te scheppen, kunnen we opdrachtnemers faciliteren bij het hergebruiken van vrijkomende grond, ook als de kwaliteit tegenvalt. Een voorbeeld is erosiebestendige klei. Als opdrachtnemer veronderstelt dat die vrijkomt, maar in de praktijk blijkt de erosiebestendigheid minder dan verwacht, kan die klei toch worden gebruikt voor bijvoorbeeld dijktaludbekleding als deze in een wat dikkere laag wordt toegepast. Als dit risico van tegenvallende geotechnische kwaliteit is geïdentificeerd, kan meer speelruimte worden geboden (toestaan de erosiebestendige laag dikker te maken met klei van een wat lagere kwaliteit). Ook flexibiliteit met betrekking tot mindere milieuhygiënische kwaliteit door middel van het toestaan van inrichting conform een grootschalige bodemtoepassing. [Robuuste plannen] [Grondstromenplan en -visie]
Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers