Minder Grondrisico.nl

Planfase

Onderzoek t.b.v. verkrijgen hoofdvergunningen

Hoofdvergunningen worden vaak door een opdrachtgever aangevraagd. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Natuurbeschermingswet
  • Omgevingswet
  • Projectplan Waterwet
  • Ontgrondingenwet
  • Watervergunning in het kader van de Keur
  • Omgevingsvergunning op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

In het kader van deze vergunningen dient de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van een project te kunnen worden aangetoond:

  • De uitvoerbaarheid is afhankelijk van de geotechnische eigenschappen van de bodem: is de bodem van nature draagkrachtig genoeg of is grondverbetering noodzakelijk?
  • Inzicht in de kosten : verschil tussen het vrijkomen van schone grond of grotendeels niet-toepasbare grond
  • Archeologische waarden, ecologische waarden en de aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven (NGE’s) en relevante kabels en leidingen
  • Compensatieopgaven ten behoeve van natuur c.q. rivier kunnen de projectscope groter maken

Voor hoofdvergunningen is het  niet nodig om van vrijkomende grond erkende bewijsmiddelen te verzamelen of eigenschappen van de bodem vast te stellen met het oog op het aanleggen van grondlichamen en infrastructuur.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers