Minder Grondrisico.nl

Opleveringsfase

Oplevering areaalgegevens

Als een project is afgerond, dient er aandacht te worden besteed aan het grondverzet op een perceel. In de toekomst worden weer andere projecten uitgevoerd. Om grondgerelateerde risico’s in toekomstige projecten te beperken, is het van groot belang dat de geactualiseerde areaalgegevens worden vastgelegd en overgedragen.

Opdrachtgever heeft in de vraagspecificatie aangegeven welke areaalgegevens hij aan het einde van het project wil ontvangen.

Ondergrondgegevens dienen volgens wet- en regelgeving te worden overgedragen. In de Wet BRO is geregeld dat bestuursorganen (‘bronhouders genaamd’) verplicht zijn brondocumenten aan te leveren voor inschrijving in de BRO. Er zijn registratieobjecten benoemd (28 anno eind 2018) waarvan er in 2018 is gestart met vier objecten: geotechnisch sondeeronderzoek, bodemonderzoek, grondwatermonitoringputten en mijnbouwwetvergunningen. De komende jaren worden meer registratieobjecten toegevoegd. Het is verstandig hierop voor te sorteren bij het verzamelen van informatie.

De opdrachtnemer verzamelt, meet en monitort tijdens de uitvoering:

  • Terreinhoogtes (digitaal terreinmodel).
  • Eigenschappen van aangevoerde/verplaatste en toegepaste grond (via erkend bewijsmiddel).
  • Resultaten van uitgevoerde metingen (sonderingen, boorbeschrijvingen).
Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers