Minder Grondrisico.nl

Planfase

Opstellen grondstromenvisie

Tijdens de uitvoering van projecten komt regelmatig grond of bagger vrij die op de locatie niet meer (her)gebruikt kan worden. Deze overtollige grond dient te worden afgevoerd. Hierbij dient te worden geprobeerd de grond zoveel mogelijk te hergebruiken. Veelal zorgt de milieuhygiënische kwaliteit van de grond/bagger voor een beperking van hergebruik, waardoor de grond/bagger alleen tot afval kan worden verwerkt.

De haalbaarheid van een project leunt zwaar op de mogelijkheden om vrijkomende grond of bagger te hergebruiken of vermarkten. Start daarom vroeg met het maken van een grondstromenvisie. [Grondstromenplan en -visie]

In de planontwikkelingsfase kan nog worden gekeken naar de grondstromen. Wellicht kan de hoeveelheid onvermarktbare grond door een aanpassing in het ontwerp worden beperkt of kunnen hergebruiksmogelijkheden worden verruimd door het ontwerp af te stemmen op de vrijkomende grond. [Robuuste plannen]

Belangrijke aandachtspunten bij het maken van een grondstromenvisie:

  • Splits volumes van benodigde grond/bagger naar gewenste eigenschappen en het tijdstip van beschikbaarheid.
  • Splits volumes van vrijkomende grond/bagger naar eigenschappen (soort materiaal, civieltechnische en milieuhygiënische kwaliteit), het tijdstip dat de grond/bagger vrijkomt en de mogelijkheden tot inzet van de grond/bagger in het huidige project.
  • Geef de gebieden waar vrijkomende grond/bagger kan worden hergebruikt en waar toepasbare/benodigde grond/bagger vrijkomt duidelijk weer. Tijdige sturing is van groot belang.
  • Geef de noodzakelijke bewerkingen, voordat grond/bagger kan worden hergebruikt in het project, weer.
  • Beschrijf de onzekerheden, inclusief de mogelijke consequenties, en de wijze waarop deze onzekerheden kunnen worden verkleind in de uitvoeringsfase.
  • Beschrijf de mogelijkheden tot depotvorming in en nabij het project.
  • Beschrijf de mogelijkheden van het toepassen in een GBT (grootschalige bodemtoepassing), zodat ook klasse industrie/waterbodem B toegepast kan worden.

Risicomanagement is van groot belang, zodat onzekerheden in een vroeg stadium inzichtelijk worden gemaakt en ingespeeld kan worden op de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers