Minder Grondrisico.nl

Voorbereiding aanbesteding

Ordenen en duiden van bodemdata voor een aanbesteding

Het interpreteren van bodemdata in de tenderfase is een tijdrovende klus. Hierdoor zien inschrijvers soms risico’s over het hoofd. Wij adviseren  aanbestedende organisaties om bodemdata geordend aan te leveren en een toelichting te geven over waar de geleverde informatie voor bedoeld is.

Je kunt voor het aanleveren van bodemdata gebruik maken van een digitaal 3D-terreinmodel, waarin naast bodemlagen ook gemeten eigenschappen zijn opgenomen. Voor kleine(re) projecten is dit echter een (te) kostbare methode.

Bouw echter altijd vanaf de planfase een document op waarin duiding wordt gegeven aan de bodemdata die in de toekomst in het kader van een aanbesteding wordt overgedragen aan inschrijvers. Dit document wordt toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. [Begeleidend document bodemdata]

In dit document kan worden beschreven wat wel/niet bekend en beschikbaar is, wat daarvan de mogelijke consequenties zijn en hoe wordt omgegaan met te grote twijfels over de juistheid en (on-) volledigheid van bodemdata.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers