Minder Grondrisico.nl

Uitvoeringsfase

Risicosessie, uitwerken risicobeheer in PMP en toetsplan

Wij bevelen aan om na de ondertekening van het contract een risicosessie te organiseren waarin het grondrisicobeheer expliciet wordt besproken en opgenomen in het risicodossier., alsmede de risico’s die door opdrachtnemer zijn geïdentificeerd en nog niet waren opgenomen in het risicodossier van opdrachtgever. 

Het is van belang dat ook opdrachtnemersrisico’s worden besproken. De wijze van beheersing kan relevant zijn voor opdrachtgever. Hierbij kunnen belangen duidelijk worden die hiervoor onderbelicht waren gebleven.

Bij complexe vraagstukken en afwijkingen gaan opdrachtnemer en opdrachtgever in gesprek om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

De aannemer heeft in een plan van aanpak (‘Vrijkomende materialen’) en risicobeheerplan aangegeven welke risicobeheermaatregelen hij gaat uitvoeren. Bij de start van de uitvoering dient dit door de opdrachtnemer te worden opgenomen in een projectmanagementplan (PMP) en een toetsplan.

In een PMP beschrijft de opdrachtnemer SMART dat hij de door hem voorgestelde beheersmaatregelen gaat uitvoeren (‘de BPKV-meerwaarde gaat leveren’), op welke manier hij dat gaat beheersen en de manier hoe hij het risico van de BPKV-sanctie (indien van toepassing) met risicomanagement beheerst. 

Het PMP wordt door de opdrachtnemer ter acceptatie aan de opdrachtgever aangeboden en vormt de basis voor het risicodossier en het definitieve contractbeheersplan. In dat laatste plan dient ook te worden opgenomen:

  • Welke feitelijke meerwaarde (SMART) door opdrachtnemer is aangeboden.
  • Op welk werkpakket die meerwaarde wordt geleverd.
  • Welke fictieve korting ermee gemoeid was en welke sancties er zijn op het niet naleven van het plan.

In een toetsplan (onderdeel contractbeheersplan) beschrijft de opdrachtgever op welke wijze en wanneer hij toetst of de belofte met betrekking tot de risicobeheersing wordt nagekomen en de BPKV-meerwaarde is geleverd. De contractmanager is verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de meerwaarde.

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers