Minder Grondrisico.nl

Stappen

Risicobeheersing beperkt zich niet tot de voorbereiding of uitvoering van een project, maar strekt zich uit van de initiatief- tot de beheerfase. De stappen in risicobeheersing zijn in 7 fases uitgewerkt. Iedere stap gaat over een specifiek moment in het project.

De stappen in de eerste fases zijn generiek bruikbaar, ongeacht de contractvorm die in een later stadium wordt gekozen. De opzet is gebaseerd op de werkwijze die in de meerderheid van de projecten in het programma Ruimte voor de Rivier zijn uitgevoerd en waarin planuitwerking/ontwerp en realisatie op basis van het UAV-GC kader zijn aanbesteed.

Op dit moment zien we dat waterschappen ervaring opdoen met een aanpak waarin het project wordt aanbesteed op basis van een concept-voorkeursalternatief. De marktpartij die de opdracht gegund krijgt, werkt samen met opdrachtgever aan het keuzeproces dat tot het definitieve voorkeursalternatief leidt. In deze stap van concept naar definitief voorkeursalternatief is er de nodige aandacht voor grondgerelateerde risico’s en het nut en de noodzaak om deze te beperken (door risicogestuurd onderzoek) en een robuust ontwerp, en restrisico’s samen te beheersen. Naar verwachting leidt dit tot een meer betrouwbare inschatting van kosten en planning bij de start van de planuitwerking alsook een effectiever en efficiënter risicobeheersing. Ook voor deze werkwijze biedt het stappenplan nuttige informatie.

Wanneer in de beschrijving van de stappen wordt gesproken over grond,  wordt zowel grond afkomstig uit landbodem als uit waterbodem (baggerspecie) bedoeld. In de meeste gevallen is de informatie van toepassing op alle materialen die onder het maaiveld vrijkomen bij de uitvoering van projecten. Bovendien beperkt de kwaliteit en eigenschappen van grond zich niet tot chemische kwaliteit, maar gaat de aandacht ook uit naar fysische eigenschappen en de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven, obstakels, kabels en leidingen en archeologische waarden en dergelijke.

De stapsgewijze aanpak is er mede op gericht om informatie te verzamelen die de betreffende fase relevant is. Risicogestuurd onderzoek staat hierbij voorop. De onzekerheid over grondeigenschappen neemt hierdoor af. Het volgen van onderzoeksprotocollen in de uitvoering van onderzoek is noodzakelijk wanneer op basis van verzamelde data besluiten moeten worden genomen, bijvoorbeeld over de toepassing van vrijgekomen grond. Het volgen van de protocollen is voor risicogestuurd onderzoek geen must, maar wel verstandig.

De focus in het stappenplan ligt op samenwerking in het beheersen van grondrisico’s met als uitgangspunt ‘best for project’. Samenwerken betekent niet alleen elkaar ondersteunen en faciliteren, maar ook dat opdrachtgever en marktpartijen zich verdiepen in elkaars belangen. Respect voor elkaars belangen is een belangrijk uitgangspunt voor het bereiken van (voor iedere partij) aanvaardbare risico’s en ‘best for project’.

Naar stap 1

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers