Minder Grondrisico.nl

Welkom

Met deze website willen wij ondersteuning bieden bij de risicobeheersing in projecten met grondverzet. De geboden informatie is relevant voor zowel medewerkers van opdrachtgevers als marktpartijen die projecten uitvoeren of overwegen te gaan doen. Ongeacht uw rol (verantwoordelijk voor contract, omgevingsmanagement, risicomanagement of de techniek) biedt deze website informatie die kan bijdragen aan het beheersen van risico’s.

De webapplicatie is ontwikkeld door enkele werkgroepen met medewerkers van Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van marktpartijen die zijn georganiseerd in Bouwend Nederland en Vereniging van Waterbouwers. De deelnemende marktpartijen hebben veelal een bijdrage geleverd aan het programma Ruimte voor de Rivier. Daarin hebben zij ervaren dat grond een oorzaak is van veel risico’s.

Het programma Ruimte voor de Rivier bestond uit een groot aantal projecten in het Nederlandse rivierengebied in het kader van hoogwaterveiligheid. Een groot aantal overheidspartijen heeft het programma samen uitgevoerd. De samenhang is bewaard door het Programmabureau Ruimte voor de Rivier van Rijkswaterstaat. De projecten bestonden onder meer uit rivierverruiming, dijkverlegging, zomerbedverlaging, kribverlaging en dergelijke. Deze zijn deels uitgevoerd onder regie van Rijkswaterstaat en deels onder regie van waterschappen en gemeentes. In de laatstgenoemde categorie stond Rijkswaterstaat op enige afstand van de dagelijkse uitvoering.

Uit een evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier is geconcludeerd dat het beheersen van grondgerelateerde risico’s dient te worden verbeterd alsook dat samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een belangrijk verbeterpunt is. Het complete rapport van de evaluatie kunt je downloaden. [Evaluatie grondrisico’s Ruimte voor de Rivier]

Vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en marktpartijen hebben in 2018 en de eerste helft van 2019 in gezamenlijke werkgroepen zogeheten gereedschappen ontwikkeld. Deze kunnen helpen bij het gezamenlijk beheersen van risico’s. Deze ‘gereedschappen’ kunnen uit blad 3 van deze website worden bekeken en gedownload.

De website geeft de resultaten weer van gezamenlijke inspanningen en geeft toegang tot andere informatie die samenhangt met het thema ‘beheersen van grondgerelateerde risico’s’. Het is een platform dat zich in brede zin presenteert op het gebied van risicobeheersing. Er wordt aandacht besteedt aan risicogestuurd onderzoek, aanbestedingsvormen, beschikbaar stellen van bodeminformatie bij een aanbesteding en mogelijkheden om risico’s te verdelen.

Thema’s en risico’s die aan de orde kunnen zijn, zijn onder andere chemische en fysische kwaliteit. Ook de aanwezigheid van andere bestanddelen (obstakels, puin), objecten (leidingen) en waarden (als archeologie).

Deze website is uitsluitend zinvol als deze actueel blijft. Beheer ervan is noodzakelijk. Een redactie draagt zorg voor actualisatie. Ook worden gebruikers nadrukkelijk gevraagd om een bijdrage te leveren. Suggesties voor actualisatie en verbetering kunnen worden doorgegeven via info@mindergrondrisico.nl.

 

Rijkswaterstaat
Bouwend Nederland
Waterbouwers