Bodemthema's

Gepubliceerd 3 mei 2021

Logo mindergrondrisico         ARTIKEL

Deze website richt zich op grond. Hieronder verstaan we alles onder het maaiveld. Naast grond worden ook bedoeld grondwater en andere materialen en bestanddelen die niet in een (natuurlijke) bodem thuishoren, maar daar wel onderdeel van kunnen uitmaken. Daarnaast worden ook diensten zoals archeologische waarden besproken.

Milieuhygiënische kwaliteit

 • Aanwezigheid van stoffen die vanuit milieuhygiënisch perspectief op de planlocatie of toepassingslocatie (in geval van overtollige grond) ongewenst zijn. Houd niet alleen rekening met het nu vigerende toetsingskader, maar ook met verwachte ontwikkelingen daarin. Denk hierbij aan nieuwe stoffen als PFAS of aan de verwachte nieuwe normering van grond bij het verondiepen van plassen in oppervlaktewater.
 • Oxidatieve / reductieve toestand van vrijkomende grond, bijvoorbeeld voorgenomen toepassing bij verondiepen van plassen.
 • Relatie chemische kwaliteit en ARBO (veiligheid en gezondheid bij werken met verontreinigde grond).

Fysische / grondmechanische eigenschappen

 • Draagkracht, zettingsgevoeligheid (consolidatietijd).
 • Erosiebestendigheid van vrijkomende grond als wenselijk is deze in het project toe te passen en erosiebestendigheid een eis is.
 • Eigenschappen die bepalend zijn voor herbruikbaarheid (en dus commerciële waarde) van overtollige grond. Denk hierbij aan korrelverdeling, gehalte organische stof, aanwezigheid van bodemvreemde bijmenging en dergelijke, aanwezigheid van stoorlagen.

Aanwezigheid van obstakels en bodemvreemde bijmenging

 • Funderingsresten, oude verhardingslagen.
 • Keien en andere grotere gesteentefragmenten.
 • Puindeeltjes en ander klein afval kan voor nieuwe gebruikers ongewenst zijn.
 • Plasticdeeltjes worden sinds kort niet meer geaccepteerd in toe te passen grond.

Biologische samenstelling grond en baggerspecie

 • Voorkomen moet worden dat, door de import van baggerspecie (bijvoorbeeld verondiepen plassen) invasieve soorten worden binnengehaald.
 • Biologische kwaliteit met het oog op de na realisatie gewenste vegetatieontwikkeling.
 • Aanwezigheid van beschermde flora en fauna (bijvoorbeeld de hazelworm).
 • Wortels van afgestorven vegetatie.

Grondwaterstanden

 • Grondwaterstand en variatie daarin.

Niet-gesprongen explosieven (NGE)

Kabels en leidingen

 • Kabels en leidingen in gebruik.
 • Nabijheid van leidingen met veiligheidszones waarbinnen graven alleen onder restricties is toegestaan.

Archeologische waarden