Voorbeeld Annex verrekening

Gepubliceerd 3 december 2021

Logo mindergrondrisico         ARTIKEL

Na inventarisatie van risico's kunnen deze geplaatst worden bij contractpartijen. Deze risico-allocatie kan soms ook gekwantificeerd moeten worden, om mate van afwijking in een verrekening vast te leggen.

Een van de mogelijkheden is verrekeningsdrempels vast te leggen cf. de RVG 2006 (CUR-Aanbeveling 105 Risicoverdeling-Geotechniek) (origineel te bestellen via een andere website).

Daarin een pleidooi voor opname van een project RV-G:

RV-G « projectnaam »
1 Introductie
     1.1 Inleiding
     1.2 Doelstelling en gebruik van RV-G
    1.3 Beschrijving plan van aanpak en opbouw rapport
2 Projectomschrijving
3 Beschrijving ondergrond
    3.1 Bodemopbouw
    3.2 Stijghoogten
    3.3 Eventuele andere objecten in de ondergrond
4 Inventarisatie risico's en maatgevende parameters
   4.1 Project specifieke risico's
    4.2 Maatgevende parameters
5 Risicoverdeling aan de hand van grenswaarden

Het laatste hoofdstuk bevat de grenswaarden voor de maatgevende risicoparameters. Een onderbouwing van grenswaarden is gewenst. Dit kan door het gemiddelde en de spreiding van maatgevende parameters aan te geven. Belangrijk is de beschrijving van de methode waarmee de opdrachtnemer kan aantonen of sprake is van een afwijkende grondgesteldheid. Met de grenswaarden wordt aangegeven wanneer de verantwoordelijkheid voor een risico van de ene partij overgaat naar de andere partij en vice versa.

Een voorbeeld van een annex in contractvorming over grondvolumes geeft deze website in een mogelijke Annex Verrekening van afwijkingen t.o.v. de Initiële Grondbalans (pdf, 215 kB).