Waarschuwingsplicht

Gepubliceerd 27 mei 2021

Logo mindergrondrisico         ARTIKEL

Waarschuwingsplicht van opdrachtnemer na contractvorming

Opdrachtnemer

De UAV-GC legt in paragraaf 4, lid 7 en 8 opdrachtnemer de plicht op om opdrachtgever te waarschuwen voor tegenstrijdigheden c.q. fouten en gebreken in de door opdrachtgever opgestelde stukken. Het betreft klaarblijkelijke fouten en gebreken. Fouten en gebreken dienen zodanig te zijn dat daarover zwijgen in strijd met redelijkheid en billijkheid zou zijn. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen wanneer niet is gewaarschuwd, terwijl opdrachtnemer dit wel had behoren te doen.

Opdrachtgever

De UAV-GC kent ook een verplichting voor opdrachtgever om te waarschuwen. Daarbij gelden echter andere normen. Opdrachtgever is bij toetsing van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden alsook bij acceptatie van documenten, verplicht om opdrachtnemer schriftelijk te informeren wanneer hij gebruikmaakt van zijn toetsingsrecht en een tekortkoming heeft opgemerkt. Zie paragraaf 20 lid 4, paragraaf 21 lid 10 en paragraaf 22 lid 3 van de UAV-GC. Als opdrachtgever een gebrek niet ziet, hoeft hij niet te waarschuwen. Anders dan bij opdrachtnemer betreft het hier niet een normatieve waarschuwingsplicht, oftewel voor opdrachtgever wordt geen constateringsnorm gehanteerd. Probleem is dat het voor opdrachtnemer in de praktijk vrijwel onmogelijk zal zijn om te bewijzen dat opdrachtgever een tekortkoming heeft opgemerkt wanneer opdrachtgever betwist dat hij de tekortkoming daadwerkelijk heeft gezien.

Onmiskenbaar is de regel dat, als door opdrachtgever verstrekte informatie onjuist blijkt te zijn, opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk is (paragraaf 3, lid 2 UAV-GC 2005). Dit geldt voor alle informatie die opdrachtgever verstrekt, ongeacht hoe hij die informatie kwalificeert. Voor volledigheid en bruikbaarheid van ter beschikking gestelde informatie is opdrachtgever niet verantwoordelijk. Hoogstens kan opdrachtgever ongemak ondervinden in de aanbesteding wanneer inschrijvers daardoor niet in staat zijn een verantwoorde inschrijving te doen.

Precontractuele fase

Aandachtspunten met betrekking tot de waarschuwingsplicht:

  • Het is van belang het onderscheid tussen de precontractuele fase en contractuele fase goed voor ogen te houden.
  • In de precontractuele fase (voorafgaand aan het moment van sluiting overeenkomst):
    1. Geldt de inhoud van de overeenkomst nog niet. Als het de bedoeling is om voorwaarden zoals de UAV-2012 of UAV-GC 2005 toe te passen, werken die voorwaarden dus nog niet in de precontractuele fase.
    2. Pas ná sluiting van de overeenkomst gaan eventueel van toepassing verklaarde voorwaarden gelden in de rechtsverhouding die dan tot stand is gekomen.
  • De UAV-GC 2005 kent een waarschuwingsplicht voor opdrachtnemer. De waarschuwingsplicht uit hoofde van de UAV-GC 2005 rust pas op opdrachtnemer vanaf het moment waarop de overeenkomst is gesloten. Pas dan kan hij uit hoofde van de UAV-GC 2005 er op worden aangesproken als hij zijn waarschuwingsplicht schendt.
  • Op een inschrijver (precontractuele fase) rust niet een waarschuwingsplicht gebaseerd op voorwaarden zoals de UAV-GC 2005. Tijdens de precontractuele fase rust op inschrijver de waarschuwingsplicht die volgt uit het Burgerlijk Wetboek.