Top-8-beheersmaatregelen

Gepubliceerd 11 mei 2021

Logo mindergrondrisico         ARTIKEL

In de samenwerking tussen overheden en marktpartijen zijn ten aanzien van beheersen van risico's uit grond en grondverzet een aantal aanbevelingen als checklist handig. In willekeurige volgorde.

  1. Een Werkgroep Bodem bij het Bevoegd Gezag is essentieel om in het woud van de enorme hoeveelheid regels tijdig de juiste weg te vinden.

Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, waterschappen en provincies kunnen marktpartijen faciliteren met het inrichten van een dergelijke functionele werkgroep. Zeker ook al in de planuitwerkingsfase.

  1. Opdrachtgevers dienen deskundige aannemers meer te betrekken in de planfase.

Uitvoeringskennis (en zeker ook die van marktpartijen) kan helpen bij de identificatie van grondgerelateerde risico’s, noodzaak tot risicogestuurd onderzoek en eraan bijdragen dat de vraagspecificatie het maximaal beheersen van grondverzet niet in de weg zit.

  1. Open en transparant zijn over belangen en verdienmodel helpen opdrachtgever en opdrachtnemer bij het samenwerken in risicobeheer.

Als belangen van beide partijen niet worden begrepen en onderkend, staat dit het elkaar ondersteunen bij risicobeheer in de weg. Dit leidt tot onbegrip over de gevolgen van afwijkingen die zich in de praktijk voordoen.

  1. Opdrachtnemer voert na gunning tijdig noodzakelijk (risicogestuurd) onderzoek uit.

Als kwaliteit en eigenschappen van de bodem zijn vastgesteld, is er vaak nog ruimte om de grondbalans en uitvoeringswijze vast te stellen of aan te passen. Hoe later dit onderzoek wordt uitgevoerd, des te groter de gevolgen van afwijkende bodemkwaliteit zijn.

  1. Na uitvoering gestructureerd areaalgegevens overdragen beperkt toekomstige risico’s.

Onbekendheid met de actuele situatie is de oorzaak van veel risico’s. Voortaan worden deze standaard vastgelegd (‘as built dossier’) en worden bodemgegevens door opdrachtnemer aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO) beschikbaar gesteld.

  1. Risicobeheer permanent op de agenda van het bouwoverleg.

Vroegtijdig en eerlijk communiceren over risico’s, bepalen van de wijze waarop de risicohouder wordt ondersteunt bij risicobeheersing, wederzijds aanmoedigen en waarderen van initiatieven om risico’s te beheersen.

  1. Beperk in het contract niet onnodig de ruimte voor opdrachtnemers.

Tegenvallende grondkwaliteit is nog nauwelijks een risico te noemen. Het is eerder een feit waarmee vooraf rekening moet worden gehouden. Biedt opdrachtnemers zoveel mogelijk ruimte om hun uitvoeringswijze aan de nieuwe situatie aan te kunnen passen. Onnodige regels staan een dergelijke mogelijkheid vaak in de weg.

  1. Maak van goed risicobeheer een selectiecriterium.

Gebruik in projecten met relevante grondrisico’s BPKV als selectiecriterium en zorg ervoor dat met een goede uitvraag BPKV ook daadwerkelijk onderscheid aanbrengt, inschrijvers worden uitgedaagd, en kennis uit de markt toetsbaar wordt ingezet.