Werkwijze

Deze website mindergrondrisico.nl is het resultaat van inspanningen van een gezamenlijke werkgroep bestaande uit medewerkers van Rijkswaterstaat en marktpartijen die actief zijn in de weg- en waterbouw.

Aanleiding voor de ontwikkeling van de website zijn ervaringen van zowel Rijkswaterstaat in de rol van opdrachtgever, en aannemers in de rol van opdrachtnemer in het programma Ruimte voor de Rivier. Het beheersen van grondgerelateerde risico’s in projecten kan en moet beter. Door samenwerking tussen beide partijen is een grote verbetering mogelijk. Het beter beheersen van grondgerelateerde risico’s leidt tot minder wrijving, een beter rendement op projecten voor opdrachtnemers, meer duurzame projecten, lagere kosten en hogere kwaliteit.

Belangrijkste aanbevelingen uit de evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier
  • Van een situatie ‘de markt tenzij…’ naar een situatie ‘samen met de markt’.
  • Schenk ruime aandacht aan informatie die ter beschikking wordt gesteld.
  • Pas georisicomanagement toe en verdeel zo nodig risico’s.
  • Maak gebruik van de deskundigheid van medewerkers van Rijkswaterstaat.
  • Overleg vooraf met bevoegde gezagen en handhaving.
  • Blijf beleidsvernieuwing volgen en initiëren.
  • Heb al in de planfase aandacht voor de uitvoering.
  • Maak gebruik van mogelijkheden tot bijwonen en toetsen in contractbeheersing.

De website is geen product van Rijkswaterstaat of van andere betrokken partijen

Deelnemers aan dit project hebben vrijwillig een bijdrage geleverd. Marktpartijen zijn voorgedragen door koepelorganisaties Bouwend Nederland en Vereniging van Waterbouwers. Het is een resultaat van gezamenlijke inspanning. Het doel is om partijen op inspirerende wijze te verbinden, richting te geven en informatie te bieden zodat ervaringen kunnen worden gedeeld.

De website heeft voornamelijk als doel om beschikbare informatie aan te bieden aan een groot publiek en toepasbaar te maken voor grondgerelateerde risico’s. Er is gebruik gemaakt beschikbare informatie van externe bronnen. Ten behoeve van de leesbaarheid, worden deze niet altijd vermeld.

De website heeft een focus op grondgerelateerde risico’s en hoe deze te beheersen. Onder grond verstaan we alles onder het maaiveld. Thema’s en risico’s die aan de orde kunnen zijn, zijn chemische en fysische kwaliteit, en de aanwezigheid van andere bestanddelen (obstakels, puin), objecten (leidingen), waarden (archeologie) en dergelijke.

De foto’s die in de website zijn gebruikt, zijn afkomstig uit de beeldbank van Rijkswaterstaat en/of aangereikt door betrokken partijen.

Deze website is uitsluitend zinvol als deze actueel blijft. Beheer ervan is noodzakelijk. Een redactie draagt zorg voor actualisatie. Ook worden gebruikers nadrukkelijk gevraagd om een bijdrage te leveren. Suggesties voor actualisatie en verbetering kunnen worden doorgeven via info @ mindergrondrisico.nl.