Stap 2 - Opstellen grondstromenvisie

Grondbalans met visie

Tijdens de uitvoering van projecten komt regelmatig grond of bagger vrij die op de locatie niet meer (her)gebruikt kan worden. Deze overtollige grond moet afgevoerd worden. Met het oog op duurzaamheid is het zoveel mogelijk hergebruiken van de grond wenselijk. Soms zorgt de milieuhygiënische kwaliteit van de grond/bagger voor een beperking van hergebruik. In dat geval is het alleen mogelijk de grond/bagger tot afval  te verwerken. Ook voor van elders benodigde grond past het zo mogelijk hergebruik mogelijk te maken, voordat primaire delfstoffen worden toegepast.

Grondstromen

De haalbaarheid van een project leunt zwaar op de mogelijkheden om vrijkomende grond of bagger te hergebruiken of vermarkten. Start daarom vroeg met het maken van een grondstromenvisie.

In de planontwikkelingsfase kan nog worden gekeken naar de grondstromen. Mogelijk kan de hoeveelheid onvermarktbare grond door een aanpassing in het ontwerp worden beperkt. Of kunnen hergebruiksmogelijkheden worden verruimd door het ontwerp af te stemmen op de vrijkomende grond.

Belangrijke aandachtspunten bij het maken van een grondstromenvisie:

  • Splits volumes van benodigde grond/bagger naar gewenste eigenschappen en het tijdstip van beschikbaarheid.
  • Splits volumes van vrijkomende grond/bagger naar eigenschappen (soort materiaal, civieltechnische en milieuhygiënische kwaliteit), het tijdstip dat de grond/bagger vrijkomt en de mogelijkheden tot inzet van de grond/bagger in het huidige project.
  • Geef de gebieden waar vrijkomende grond/bagger kan worden hergebruikt en waar toepasbare/benodigde grond/bagger vrijkomt duidelijk weer. Op tijd aansturen is van groot belang.
  • Geef de noodzakelijke bewerkingen, voordat grond/bagger kan worden hergebruikt in het project, weer.
  • Beschrijf de onzekerheden, inclusief de mogelijke consequenties, en de wijze waarop deze onzekerheden te verkleinen zijn in de uitvoeringsfase.
  • Beschrijf de mogelijkheden tot depotvorming in en nabij het project.
  • Beschrijf de mogelijkheden van het toepassen in een GBT (grootschalige bodemtoepassing), zodat ook klasse industrie/waterbodem B toe te passen is.

Risicomanagement is van groot belang. Op die manier kunnen onzekerheden in een vroeg stadium aan het licht komen. Vervolgens kan daar op ingespeeld worden op de wijze hoe daarmee om te gaan.

Fase 1 - Planfase