Stap 3 - Betrekken stakeholders

Belang van de omgeving bij de grondstromen

De eisen die aan bodemkwaliteit (na realisatie) worden gesteld, bepalen in hoge mate het grondverzet en de hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond.

Stakeholders bodemkwaliteit

Wij adviseren om stakeholders/organisaties die het beheer van het terrein gaan uitvoeren (Staatsbosbeheer, provinciale landschapsorganisatie, Rijkswaterstaat, provincie en gemeente, actieve bewonersorganisaties) in het begin van de planfase actief te betrekken. Organisaties kunnen hogere eisen stellen aan de bodemkwaliteit, dan waaraan wettelijk moet worden voldaan.

In grote projecten zijn meestal meerdere overheden betrokken die één of meerdere vergunningen moeten verlenen. Ervaringen die zijn opgedaan met een ambtelijke werkgroep bevoegd gezag bewijzen het nut van een gestructureerde betrokkenheid van deze instanties bij het project vanaf in een vroeg stadium.

De bodemkwaliteit na oplevering van een project en de gemaakte afspraken kunnen in een beheerplan worden vastgelegd.

Fase 1 - Planfase