Stap 5 - Risicogestuurd bodemonderzoek

Bodemonderzoek uit risicodossier

Een risicodossier is vrijwel altijd de aanleiding voor het uitvoeren van een risicogestuurd bodemonderzoek. Dit onderzoek heeft als doel om mogelijke risico's in beeld te brengen en te verkleinen.

Verkleinen of beheersen (rest) risico's met bijkomende bodemdata

Een risico kan bijvoorbeeld optreden als, tegen de verwachting in, onvoldoende erosiebestendige klei vrijkomt om het buitentalud van een dijk te bekleden. Dit kan komen doordat er vooraf onvoldoende of onvolledige informatie aanwezig was. Risicogestuurd bodemonderzoek kan dan bestaan uit het uitvoeren van boringen en het bepalen van de eigenschappen van de vrijgekomen klei met een uitgebreide korrelverdelingsanalyse. Dit onderzoek kan eventueel worden gecombineerd met een verkennend onderzoek naar milieuhygiënische kwaliteit. Een risicogestuurd bodemonderzoek gaat over een groot scala aan thema's.

Pas bij een risicogestuurd onderzoek altijd genormeerde meet- en monstername-methodes toe. In de praktijk blijkt dat milieuhygiënische kwaliteit van grond in de planfase altijd moet worden vastgesteld, maar dat andere relevante bodemeigenschappen niet of te beperkt aandacht krijgen.

Een goed risicogestuurd bodemonderzoek sluit af met een inschatting van restrisico's en eventuele aanbevelingen voor het verder beperken van restrisico's en een fasering daarin.

Gedurende de uitvoering van de opdracht zal de opdrachtnemer bodemonderzoek uitvoeren namens een opdrachtgever. De data die bij dit onderzoek opgedaan wordt, zal moeten worden geregistreerd bij de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Downloads

Fase 1 - Planfase