Stap 20 - Aanbesteding en inschrijving

Opvragen en opstellen van plannen

Projecten met aanmerkelijke grondrisico's vragen om een goede beheersing van grond-gerelateerde risico's in de uitvoering. De aanbestedende dienst kan ervoor kiezen de selectie van de inschrijver via BPKV mede te baseren op zijn kwaliteiten op het gebied van risicobeheer.

Opstellen risicobeheerplan, grondstromenplan en uitvoeringsplan

Risicobeheerplan

Een aanbestedende dienst kan in het BPKV-document aangeven welke doelen hij met risicobeheer heeft, hoe hij deze vertaalt naar beoordelingscriteria en met welke aandachtspunten hij inschrijvers prikkelt om een risicobeheerplan op te stellen dat voldoende garandeert dat risico's ook daadwerkelijk zullen worden beheerd.

Grondstromenplan

Een aanbestedende dienst kan inschrijvers vragen om bij de inschrijving, naast een risicobeheerplan, een grondstromenplan en uitvoeringsplan op te stellen.

Nut van plannen

Deze documenten dienen ter toetsing of een inschrijver de opgave goed heeft begrepen en kunnen tussen de voorlopige en definitieve gunning door opdrachtgever en opdrachtnemer samen worden besproken. Dan zal blijken of de opgave goed is begrepen, er een gedeeld beeld is van de risico's, de beheersmaatregelen adequaat zijn en hoe opdrachtgever opdrachtnemer kan ondersteunen bij risicobeheer.

Deze plannen kunnen ook dienen als referentie voor de uitvoeringsfase. De gevolgen van afwijkingen (andere aanpak, uitvoeringswijze en bestemmingen van vrijkomende grond) zijn dan duidelijker in beeld, omdat de opdrachtnemer met deze plannen beschreven heeft wat zijn aanvankelijke uitgangspunten waren.

fase3-400x275 (klein)

Fase 3 - Aanbesteding