Stap 21 - Afstemming aanbesteder en inschrijvers

Controle inschrijving

Voordat de aanbestedende dienst een voorlopig gunningsbesluit neemt, kan er behoefte zijn om de aanbieding van een inschrijver te controleren.

Grondgerelateerde zaken waarnaar gekeken wordt:

  • Extreem lage prijs: dit kan liggen aan een verkeerde interpretatie van de bodeminformatie of de geïdentificeerde risico's zijn niet opgenomen in de prijs.
  • Interpretatie van de bodeminformatie.
  • Onrealistische hergebruiksmogelijkheden van vrijkomende grond, binnen of buiten het project.

Verwijzingen

Afstemming

Dit kan door middel van een open gesprek, maar kan niet leiden tot een aanpassing van de aanbieding of scope van de opdracht. Dat zou zorgen voor verstoorde concurrentie.

In een gesprek kan aangegeven worden dat een inschrijver door een verkeerde interpretatie van bodemdata mogelijk een aanmerkelijk financieel risico loopt (en de aanbesteder wellicht op het vlak van planning, imago, duurzaamheid). Dit biedt de inschrijver de gelegenheid de inschrijving in te trekken.

De aanbesteder kan ook van mening zijn dat het gesprek nieuwe inzichten heeft opgeleverd over grondgerelateerde zaken die ook voor de beoordeling van andere inschrijvingen relevant is. In dat geval kan de periode van inschrijving verlengd worden om inschrijvers de gelegenheid te bieden hun inschrijving aan te passen.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase3-400x275 (klein)

Fase 3 - Aanbesteding