Stap 19 - Risicogestuurd nader onderzoek

Bij twijfel over juistheid of volledigheid

Het is mogelijk dat tijdens de aanbesteding door een of meerdere inschrijvers twijfel is geuit over de juistheid en/of volledigheid van ter beschikking gestelde bodeminformatie. Hierdoor kan men geen goede aanbieding maken.

Als een uitvraag van een opdrachtgever niet – zonder onredelijke risico's – goed 'beprijsbaar' is, volgt een nieuwe aanbesteding. In andere situaties gelden de uitgangspunten uit de UAV-GC, namelijk dat bij 'afwijkende bodemkwaliteit' opdrachtnemer recht heeft op verrekening van eventuele extra kosten.

Nader onderzoek

Wat te doen bij vragen over grond

Het is te adviseren om in situaties met aanmerkelijke grondgerelateerde risico's risicogestuurd onderzoek uit te voeren en bij het vaststellen van de scope inschrijvers te betrekken. Zij kunnen worden uitgenodigd om bij dit onderzoek aanwezig te zijn.

De aanbestedende dienst kan ertoe besluiten het onderzoek zelf te laten uitvoeren. Ook kan de aanbestedende dienst ertoe besluiten inschrijvers zelf (op eigen initiatief en kosten) de gelegenheid te bieden om aanvullend (risicogestuurd) onderzoek te doen.

Dit betekent in de praktijk:

  • Toestemming geven/regelen voor het betreden van het terrein.
  • Inschrijvers de tijd geven om het uit te voeren: datum van indienen inschrijvingen wordt mogelijk verplaatst.
  • Verhoging tenderkosten en wellicht ook vertraging.

Documenteren

Nadat het risicogestuurde onderzoek is uitgevoerd, moeten de resultaten toe worden gevoegd aan het begeleidend document.

Het kan zijn dat een enkele inschrijver meldt dat hij van mening is dat de ter beschikking gestelde informatie onvolledig is om een goede (concurrerende prijs, kwaliteit) aanbieding te maken, en graag over extra informatie beschikt en die ook zelf wil verzamelen, maar deze informatie niet wil delen met concurrenten. De aanbestedende dienst kan die specifieke inschrijver faciliteren bij het verzamelen van die informatie. Een inschrijver zal een dergelijk verzoek alleen concreet maken als hij de toezegging krijgt dat het vertrouwelijk wordt behandeld. Anders verliest de inschrijver zijn/haar voordeel.

fase3-400x275 (klein)

Fase 3 - Aanbesteding