Stap 9 - Vaststellen marktbenadering

Vaststellen gewenste marktbenaderingsstrategie

De marktbenaderingsstrategie wordt niet (alleen) bepaald door grondgerelateerde risico's, maar ze kunnen wel een belangrijke rol spelen. Dit is het geval wanneer grondverzet een aanmerkelijk deel uitmaakt van de verwachte projectkosten en het risicoprofiel van het project voor een belangrijk deel wordt bepaald door de onzekerheid over grondeigenschappen.

Contractvorm

In de marktbenaderingsstrategie kan worden nagedacht over op welke wijze en door wie de grondrisico's beheerst dienen te worden. Dit is belangrijke informatie voor het bepalen van de contractvorm en wijze van aanbesteden.

De belangrijkste contractvormen zijn RAW (op basis van UAV-voorwaarden), en Design&Construct, Engineering&Construct, Bouwteam en Alliantie (allen op basis van UAV-GC). [Zie Gereedschap Beheersing grondrisico's en contractvorm]

Het vormgeven van de marktbenaderingsstrategie stopt niet met een keuze voor de contractvorm. Bij elke strategie dient vervolgens de taak- en risicoverdeling project-specifiek gemaakt te worden, zie hiervoor ook de volgende stap.

Voor alle contractvormen geldt dat specifieke deskundigheid noodzakelijk is om de best passende contractvorm te kiezen en deze project-specifiek in te richten.

Belangrijkste keuzes in de aanbesteding

Voor de belangrijkste keuze in de aanbesteding ten aanzien van grondrisico's verwijzen we naar stap 11 'Risicobeheersing en overweging selectie opdrachtnemer via BPKV'. Wij adviseren ervaring met relevante grondwerkzaamheden en/of -condities en het beheersen van risico's op te nemen als selectie-eis.

Marktconsultatie

Om gemaakte keuzes te toetsen bij de uitvoerende partijen, kan het nuttig zijn om een marktconsultatie te houden.

De scope van een aan te besteden project kan verschillen. Enkele mogelijkheden zijn:

  • Opdrachtgever werkt voor het beoordelen van de haalbaarheid zelf een referentieontwerp uit, maar besteedt daarna de planfase, realisatie en soms het onderhoud en beheer uit.
  • Opdrachtgever werkt een concept voorkeursvariant uit en besteedt deze daarna aan en verleent een marktpartij opdracht om (in overleg met opdrachtgever) tot een definitieve voorkeursvariant te komen. Deze variant wordt vervolgens uitgewerkt door opdrachtnemer tot een ontwerp en gerealiseerd.
  • Opdrachtgever maakt een ontwerp, opdrachtnemer doet engineering en realisatie.
  • Opdrachtgever maakt een ontwerp en doet de engineering, opdrachtnemer voert uit.

De omvang van grondgerelateerde risico's varieert met de scope van het aan te besteden werk en de contractvorm. De gewenste contractvorm wordt  niet alleen bepaald door de grondgerelateerde risico's. Het is wel mogelijk dat grondrisico's invloed hebben op de keuze van de contractvorm. Denk hierbij aan op welke wijze en door wie grondrisico's worden beheerst en wat een verstandige risicoallocatie is. [zie downloads Gereedschappen]

Bij een besluit over de aanbestedingsvorm en inrichting van de aanbesteding kunnen veronderstelde grondrisico's een rol spelen als:

  • Grondverzet en keringen in de ondergrond een aanmerkelijk deel van de verwachte projectkosten vormen  en onzekerheid over grondeigenschappen als een toprisico wordt beschouwd.
  • Scope van het aan te besteden werk en de contractvorm kunnen helpen om het risico 'best for project' te beheersen.
fase2-400x275 (klein)

Fase 2 - Voorbereiding