Stap 15 - Bodeminformatie inbrengen in contractdocumenten

Bodeminformatie in het contract

Hiermee sluiten we de planfase af. Beschikbare bodeminformatie moet aan de contractstukken worden toegevoegd. Het volgende is hierbij van belang.

Voorschriften opnemen in vraagspecificatie

In de vraagspecificatie kunnen risicobeheermaatregelen worden opgenomen die opdrachtnemer dermate belangrijk vindt dat ze verplicht zijn ('must haves').

Annex informatie

In de planfase is aandacht besteed aan onderzoek naar de bodem. De bodeminformatie die beschikbaar wordt gesteld aan inschrijvers moet worden begeleid met een document waarin duiding van de informatie plaatsvindt. In dit document wordt aangegeven hoe met de beschikbare informatie en eventuele beperkingen dient te worden omgegaan. Daarnaast wordt ingegaan op juistheid van de gegevens en volledigheid. Met die duiding vergt de interpretatie van de informatie minder inspanning van inschrijvers, minder discussie achteraf en beter inzicht in risico's waardoor de uitvoering beter kan worden beheerst.

Een dergelijke annex is alleen van toepassing bij UAV-GC contracten, maar zeker ook bij andere contractvormen aan te bevelen.

Annex vrijkomende grond

In een aparte bijlage bij contractdocumenten wordt gespecificeerd hoe moet worden omgegaan met vrijkomende materialen, waaronder grond en bagger en andere materialen die uit de bodem vrijkomen.

De duur van de aanbestedingsfase

Als de aanbestedende dienst inschat dat de beschikbare bodemdata onvolledig is en/of de kans groot is dat inschrijvers om aanvullende informatie zullen/kunnen vragen, dient in de planning voor de start van de aanbesteding rekening gehouden te worden met aanvullend onderzoek tijdens de aanbesteding. Daarbij is van belang:

  • Scope van eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek. Wordt die samen met inschrijvers vastgesteld?
  • Partij die het onderzoek gaat uitvoeren.

Downloads

Fase 2 - Voorbereiding