Stap 10 - Risico's (ver)delen

Risico’s (ver)delen

Risico’s kunnen worden toegedeeld aan een specifieke partij, maar ook kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer het risico delen. De haakjes in de titel van deze pagina zijn dus betekenisvol! En het is duidelijk dat het wat ons betreft wenselijk is vooral te focussen op het samen (opdrachtgevers en opdrachtnemers) beheersen van risico’s !

Co-produktie

Als de verantwoordelijkheid voor een bepaald risico wordt toegedeeld aan een partij is het voor de beheersing wenselijk, en vaak zelfs noodzakelijk, dat de andere partij bepaalde werkzaamheden uitvoert. Zo kan een opdrachtgever behulpzaam zijn richting bevoegd gezag en een opdrachtnemer door het inbrengen van uitvoeringsexpertise de gevolgen van (on)verwachte afwijkingen mitigeren.

De risicoverdeling moet helder worden omschreven, om verkeerde interpretaties te voorkomen en om te vermijden dat het gelijke speelveld wordt geschaad doordat de risicoverdeling verschillend wordt geïnterpreteerd door de inschrijvers. Bovendien kunnen discussies over interpretaties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in de uitvoering zoveel mogelijk worden vermeden.

Contractueel

De UAV-GC is duidelijk over hoe dient te worden omgegaan met afwijkingen in bodemkwaliteit die in de uitvoering worden geconstateerd. UAV-GC is het administratieve kader en daar kan niet van worden afgeweken. Als er toch wordt afgeweken, geef dan aan waar en waarom wordt afgeweken. Met andere woorden ‘comply or explain’.

Los daarvan is het niet zinvol om risico’s bij aannemers te leggen die zij niet kunnen overzien of waarderen.

fase2-400x275 (klein)

Fase 2 - Voorbereiding