Stap 26 - Samen grondgerelateerde risico's reduceren

Samen ontwerpen en uitwerken

Dit stappenplan volgt in grote lijnen de werkwijze van projecten waarin planuitwerking/ontwerp en realisatie onderdeel vormen van de opdracht en het werk via het UAV-GC-kader wordt gecontracteerd.

Verwijzingen

Uitwerken voorkeursalternatief

Waterschappen doen momenteel ervaring op met een aanpak waarin een project wordt aanbesteed op basis van een concept-voorkeursalternatief. De marktpartij die de opdracht gegund krijgt, werkt samen met de opdrachtgever aan het keuzeproces dat tot het definitieve voorkeursalternatief leidt. Na de gunning is er de nodige aandacht voor grond-gerelateerde risico's en nut en noodzaak om die te beperken (risicogestuurd onderzoek) en restrisico's samen te beheersen. Naar verwachting leidt dit tot een betrouwbare inschatting van kosten en planning bij de planuitwerking en een effectiever en efficiënter risicobeheer.

Maatwerk bodemonderzoek

Een risicogestuurd onderzoek wordt in deze fase veelal bekostigd door de opdrachtgever. Dankzij dat budget kan de opdrachtnemer meedenken welke kennisleemtes moeten worden gedicht en hoe dit het beste kan worden aangepakt. De opdrachtnemer krijgt eigenaarschap over het resultaat van die onderzoeken en kan in de verdere uitvoering niet zeggen dat de verkregen bodemdata onjuist of onvolledig was. Het voordeel van een samenwerkingsbudget, dat bij de start van het project wordt besteed, is dat het een duurzamere uitvoering mogelijk maakt. Opdrachtnemer weet bij de start van de uitvoering wanneer welke materialen vrijkomen en kan daarmee in het ontwerp rekening houden. Ook kan hij voorstellen maatwerk-bodemonderzoek te doen om zijn ontwerp en uitvoeringswijze nog beter af te stemmen op de bodemsituatie.

Downloads

fase5-400x266 (klein)

Fase 5 - Uitvoering