Stap 31- Risicobeheersing tijdens uitvoering

Risicobeheersing uitvoering, toetsing en toezicht

Gedurende de projectuitvoering beheerst opdrachtnemer grond-gerelateerde risico's. Periodiek wordt het risicoregister geactualiseerd. Opdrachtgever faciliteert de opdrachtnemer bij de uitvoering van het risicobeheer. Een belangrijk aspect daarbij is het onderhouden van contacten met vergunningverleners en handhavers. Grondgerelateerde risico's kunnen beperkt worden door regelmatige tussentijdse afstemming met bevoegde gezagen.  Een periodiek afstemmingsoverleg kan ook plaatsvinden met grondeigenaren, erfpachters, gebruikers van gronden en andere stakeholders.

Toetsingen

De opdrachtgever voert toetsen op het beheerssysteem van de opdrachtnemer uit. Dit zijn voornamelijk toetsen op systeem- en procesniveau. Hierbij wordt gekeken of de opdrachtnemer het risicobeheer op de afgesproken manier uitvoert. Bij het in gebreke blijven, volgt een gesprek waarin heldere afspraken worden gemaakt. Bij herhaaldelijk in gebreke blijven, kunnen sancties worden opgelegd.

Gedurende de uitvoering zal periodiek overleg plaatsvinden, waarbij het risicodossier en de voortgang in de uitvoering van de risicobeheersmaatregelen worden besproken.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase5-400x266 (klein)

Fase 5 - Uitvoering