Stap 30- Uitvoeren laatste onderzoeken

Actualiteit beschikbare bodemdata

Nu het grondstromenplan gereed is en een risicosessie is uitgevoerd, kan worden beoordeeld in hoeverre de beschikbare bodemdata toereikend is voor de uitvoeringsfase.

Voor het vaststellen van de bestemming van vrijkomende grond zijn erkende bewijsmiddelen nodig waarvoor in het Besluit bodemkwaliteit eisen zijn gesteld. Een van deze eisen is 'actualiteit' van de bodemdata. Eerder uitgevoerd onderzoek kan niet meer 100% bruikbaar zijn. Het is mogelijk dat met het verzamelen van die bewijsmiddelen is gewacht om te voorkomen dat er kosten worden gemaakt voor onderzoek dat zijn waarde op het moment van het toepassen van grond heeft verloren.

Kwaliteit issues

Andere bodemissues die gedurende de uitvoering aan de orde komen, zijn kabels en leidingen, fysische eigenschappen van vrijkomende en achterblijvende grond (erosiebestendigheid, draagkracht).

Wij adviseren om het nog benodigde onderzoek op korte termijn uit te voeren, zodat de grondbalans en het grondstromenplan op de bevindingen kunnen worden aangepast. Wellicht is het nodig om het ontwerp en de uitvoeringswijze aan te passen om te komen tot maximaal hergebruik van vrijkomende materialen ('gesloten grondbalans') en onnodig gesleep met grond te vermijden. Als afwijkingen in kwaliteit te laat worden geconstateerd, zijn de sturingsmogelijkheden beperkt en de kostenconsequenties groter dan nodig als het onderwerp eerder aan de orde was gesteld.

fase5-400x266 (klein)

Fase 5 - Uitvoering