Stap 28 - Afstemming met bevoegde gezagen

Controle op regelgeving

Nu het uitvoeringsplan gereed is, kan het nodig zijn om te toetsen of de voorgestane uitvoeringsmethodiek in overeenstemming is met wet- en regelgeving.

In de praktijk blijkt dat, ondanks de strikte en gedetailleerde wet- en regelgeving, er situaties voordoen die door vergunningverleners en handhavers anders worden geïnterpreteerd dan door de aannemer (en opdrachtgever). Het is handig om dit soort situaties voortijdig te signaleren en bespreekbaar te maken, zodat afsprakengemaakt kunnen worden. Dit kan oponthoud en onnodige kosten voorkomen.

Aandachtspunten regelgeving grond

Punten waarover vaak onduidelijkheid bestaat zijn:

  • Voorgenomen vorm van hergebruik van grond en andere materialen binnen het project: de vraag is vaak of de 'op en nabij regel' van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is? Zie voorbeeld 1.
  • Het beoordelingskader dat van toepassing is.
  • Regelgeving tijdens realisatiefase: bijvoorbeeld als grens water-/landbodem wijzigt. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1:

Er zijn in het programma Ruimte voor de Rivier en Stroomlijn projecten geweest waarin de uiterwaarden moesten worden geëgaliseerd. Daarbij moest de grond uit pukkeltjes worden verplaatst naar zeer nabijgelegen laagtes, soms over afstanden kleiner dan 5 tot 10 meter. Of dit 'op en nabij' is en onder 'dezelfde condities' zou tot discussies en oponthoud hebben geleid als er niet tijdig aandacht aan zou zijn geschonken.

Een ander periodiek terugkerend item is hergebruik van de verscheidenheid aan grondsoorten en materialen die vrijkomen uit kribverlagingen. Vanuit duurzaamheid is hergebruik op korte afstand zonder te veel bewerkingen aantrekkelijk. Wij raden aan deze mogelijkheid voortijdig te toetsen aan de regels uit het Besluit bodemkwaliteit.

Voorbeeld 2:

Gedurende het project kan een perceel waarop grond of baggerspecie wordt toegepast wisselen van waterbodem (oorspronkelijk) naar (kortdurend) landbodem en weer (definitief) naar waterbodem. De vraag is of de toe te passen grond moet voldoen aan de zwaardere hergebruiksnormen voor landbodem, ook als de toepassingslocatie (als bijvoorbeeld het talud van een dijk) slechts 3 maanden landbodem is voordat het definitief waterbodem wordt.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase5-400x266 (klein)

Fase 5 - Uitvoering