Stap 29 - Risicobeheer in PMP en toetsplan

Risicosessie, uitwerken risicobeheer

Na de ondertekening van het contract is het belangrijk een risicosessie te organiseren waarin het grondrisicobeheer expliciet wordt besproken en opgenomen in het risicodossier. Dit geldt ook voor de risico's die door opdrachtnemer zijn geïdentificeerd en nog niet waren opgenomen in het risicodossier van opdrachtgever.

Het is van belang dat ook opdrachtnemersrisico's worden besproken. De wijze van beheersing kan relevant zijn voor opdrachtgever. Hierbij kunnen belangen duidelijk worden die hiervoor onderbelicht waren gebleven.

Bij complexe vraagstukken en afwijkingen gaan opdrachtnemer en opdrachtgever in gesprek om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

ProjectManagementPlan en Toetsplan

De aannemer heeft in een plan van aanpak ('Vrijkomende materialen') en in risicobeheerplan aangegeven welke risicobeheermaatregelen hij gaat uitvoeren. Bij de start van de uitvoering dient dit door de opdrachtnemer te worden opgenomen in een projectmanagementplan (PMP) en een Toetsplan.

In een PMP beschrijft de opdrachtnemer SMART dat hij de door hem voorgestelde beheersmaatregelen gaat uitvoeren ('de BPKV-meerwaarde gaat leveren'). Op welke manier hij dat gaat beheersen en de manier hoe hij het risico van de BPKV-sanctie (als dit van toepassing is) met risicomanagement beheerst.

Het PMP wordt door de opdrachtnemer ter acceptatie aan de opdrachtgever aangeboden en vormt de basis voor het risicodossier en het definitieve contractbeheersplan. In dat laatste plan moet ook opgenomen worden:

  • Welke feitelijke meerwaarde (SMART) door opdrachtnemer is aangeboden.
  • Op welk werkpakket die meerwaarde wordt geleverd.
  • Welke fictieve korting ermee gemoeid was en welke sancties er zijn op het niet naleven van het plan.

In een Toetsplan (onderdeel contractbeheersplan) beschrijft de opdrachtgever hoe en wanneer hij toetst of de belofte over de risicobeheersing wordt nagekomen en de BPKV-meerwaarde is geleverd. De contractmanager is verantwoordelijk voor de aantoonbaarheid van de meerwaarde.

Downloads

Geen gereedschappen beschikbaar bij deze stap.

fase5-400x266 (klein)

Fase 5 - Uitvoering